งานผลิตสื่อนวัตกรรม

นายเพ็ชร พงษ์เฉย
หัวหน้างาน
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2262
E-mail: phet.ph@up.ac.th

นายสุเมธ เรืองเดช
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2262
E-mail: sumet.ru@up.ac.th

นางสาวเกศณีย์ งามจิตต์
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2262
E-mail: kedsanee.ng@up.ac.th

นางสาวยุพา คุ้มคำ
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2262
E-mail: yupa.kh@up.ac.th

นายเจษฎา ธรรมสาร
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2262
E-mail: jessada.tu@up.ac.th

นายธนากร ภู่กร
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2262
E-mail: thanakorn.po@up.ac.th

นายพชร เจียมเจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2262
E-mail: pachara.ch@up.ac.th

นายสุรใจ สุพรพัฒนกุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2262
E-mail: surajai.su@up.ac.th

นายนาถพล สิริบรรสพ
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2358
E-mail: nattapol.si@up.ac.th