รางวัลหรือมาตรฐานที่เคยได้รับ

ม.พะเยา รับรางวัล IPv6 Award 2018

     เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018 ประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน คือระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo จากการจัดประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในงานสัมมนา มีการประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รองรับกระบวนการจัดทำและพิจารณามาตรฐานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ และให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัล IPv6 ประจำปี 2559 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปสู่ IPv6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยโครงการมอบรางวัลนี้ถูกจัดขึ้นตามนโยบายของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 ที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะในส่วนของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆตามแนวทางของเศรษฐกิจแบบมูลค่าเพิ่มด้วยวัฒนธรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy) มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตอบรับต่อนโยบายดังกล่าวโดยการวางแผนและพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จากเดิมที่ให้บริการระบบเครือข่ายแบบ IPv4 มาสู่การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ IPv6 แบบคู่ขนานกันไป เพื่อใช้ในการรองรับบริการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และตอบสนองต่อทั้งพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายของประเทศในการมุ่งไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยพะเยารับมอบโล่ห์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่นำไมโครซอฟท์ อาชัวร์ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านไอที ที่มหาวิทยาลัยพะเยา

    ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา (ซ้าย) ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ห์จาก มร. ลลิต โมฮาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นการศึกษา ไมโครซอฟท์ เอเชียแปซิฟิก เพื่อแสดงถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่นำไมโครซอฟท์ อาชัวร์ มาใช้ในการบริหารจัดการด้านไอที ที่มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 “หนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วยเช่นกัน โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลโลก” ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว “ด้วยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบไอทีให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา พร้อมสร้างระบบการทำงานที่สะดวกรวดเร็วให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ตัดสินใจลงทุนติดตั้งไมโครซอฟท์ อาชัวร์ ซึ่งเป็นบริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์” “การนำเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาใช้ จะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ทางมหาวิทยาลัยฯ ไว้วางใจให้บริษัท ลานนาคอม ร่วมพัฒนาระบบไอทีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการและการให้บริการทรัพยากรด้านไอทีภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การพัฒนาระบบบริการการศึกษา (การลงทะเบียน) อีเมลสำหรับบุคลากร (UP Mail) อีเมลสำหรับนิสิต (UP Live Mail) ระบบสารบรรณต่างๆ บริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์สำหรับบุคลากรและนิสิต และระบบการเรียนการสอนด้วย Live Broadcast แบบ iClassroom เป็นต้น ด้วยการมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบไอทีในมหาวิทยาลัยนี้เอง ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่นำระบบเทคโนโลยีคลาวด์ของไมโครซอฟท์มาใช้” ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเสริม