ระบบฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ (คลิกเพื่อดูรายการฐานข้อมูล) บางระบบมีการจำกัดการเข้าใช้ผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลเหล่านั้นได้หากไม่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น CITCOMS จึงร่วมมือกับศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา จัดทำระบบ Proxy เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคุณสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จากคู่มือดังนี้

วันที่ปรับปรุงเนื้อหา 8/5/2016 4:35:08 PM | บริการทั้งหมด