บริการต่างๆ

บริการออนไลน์ ระบบอีเมล์สำหรับนิสิตและบุคลากร ระบบบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ ระบบสมัครสอบ English Proficiency Test ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์สำหรับบุคลากร ระบบบริหารงานวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPTQA ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบบริการการศึกษา (ลงทะเบียน ผลการเรียน ตารางสอน ฯลฯ) ระบบงานรับเข้า (e-Admission) ระบบติดตามเอกสารด้านการเงิน ระบบรับสมัครพะเยาวิจัย ระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ระบบชำระค่าธรรมเนียมโรงเรียนสาธิต ระบบลงทะเบียนซ้อมรับปริญญา ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสมุดโทรศัพท์ - งานประชาสัมพันธ์ ระบบคำของบประมาณ ระบบขอบัญชีผู้ใช้งานและจัดการบัญชี UP Account ระบบวารสารนิติศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ระบบฐานข้อมูลค่าใช้จ่าย
คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Eduroam คู่มือการติดตั้งและการเชือมต่อ SSL VPN วิธีการเชื่อมต่อ Fahmui-WiFi ตั้งค่าอีเมลในแอป Outlook for Android ตั้งค่าอีเมลในแอปบนมือถือ Outlook สำหรับ iOS คู่มือการใช้งาน Office 365 (Version 2015) คู่มือการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีโครงการ DreamSpark สำหรับนิสิตสาขา STEM คู่มือการกำหนด Proxy ด้วยตนเองสำหรับการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไล์นจากภายนอกมหาวิทยาลัย คู่มือการการกำหนดค่า Proxy อัตโนมัติสำหรับการเข้าฐานข้อมูล http://tdc.thailis.or.th วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน UP Net (กรณีจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านปัจจุบันได้) การเชื่อมต่อ vpn.up.ac.th (Windows 10) การเชื่อมต่อ vpn.up.ac.th (Windows 8, 8.1) การเชื่อมต่อ vpn.up.ac.th (Windows XP, Windows 7) วิธีการ Join Domain วิธีการ Upgrade Windows 8 to Windows 8.1 การใช้งาน UP-Mail บน Android การใช้งาน UP-Mail บน iOS