บุคลากร

นายพลรบ สวัสดี

E-mail: phonrob.s@up.ac.th
Tel: 2355

นางสาวเขมจิรา นิลนนท์

หัวหน้างานธรุการ
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2339
e-mail: khemjira.ni@up.ac.th

นางสาวนิตยา ยาวิชัย

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2341
e-mail: nittaya.ya@up.ac.th

นายคุณากร สิงห์แก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3577
e-mail: kunakorn.si@up.ac.th

นายสมุทร วงศ์ไวที

นายช่างเทคนิค
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2335
e-mail: samut.wo@up.ac.th

นางสาวฐิติมา สิริบรรสพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2339
e-mail: thitima.si@up.ac.th

นายพิษณุกร จิตจำนงค์

หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2287 
e-mail: pitsanukon.ji@up.ac.th

นายสมชาย ประจงแสงศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2283
e-mail: somchai.pa@up.ac.th

นางสาวรุ่งนภา ไชยวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2278 
e-mail: rungnapa.ch@up.ac.th

นายปัญญวัฒน์ คณะวาปี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2286
e-mail: panyawat.ka@up.ac.th

นายจตุรภัทร ตายะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2284
e-mail: chaturaphat.ta@up.ac.th

นางสาวศิริวรรณ บ้านกล้วย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2285 
e-mail: siriwan.ba@up.ac.th

นายอภิเษก สดายุรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2279 
e-mail: aphisek.sa@up.ac.th

นายฤทธิจักร เครือสาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2280 
e-mail: ridthichak.krs@up.ac.th

นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2282
e-mail: nantawat.mu@up.ac.th

นางสาวณัฏฐพร บรรจงอักษร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2288 
e-mail: nattaporn.ba@up.ac.th

นายธีรพงษ์ ไชยบาล

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2287
e-mail: theerapong.ch@up.ac.th

นายธุวานันท์ บวรวิทย์โชติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2353
e-mail: thuvanan.bo@up.ac.th

นายวุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2348
e-mail: wuttipat.sr@up.ac.th

นายนาถพล สิริบรรสพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2353 
e-mail: nattapol.si@up.ac.th

นายนฤบวร ภิรมย์พลัด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2345 
e-mail: naruboworn.pi@up.ac.th

นายวัชรเชษ เหล็กสิงห์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2346
e-mail: watcharachat.le@up.ac.th

นางผกามาศ มาลีพัตร

รักษาการหัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3515 
e-mail: phakamad.ma@up.ac.th

นายมนตรี ตาวงศ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
โทรศัพท์: 085-0352090 
e-mail: montree.ta@up.ac.th

นายศุภกร พรหมกิ่งแก้ว

นายช่างเทคนิค
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 1144 
e-mail: supakornp.po@up.ac.th

นางสาวจงกลณี ลอยประดิษฐ์

นายช่างเทคนิค 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 1147
e-mail: jongkolnee.lo@up.ac.th

นายฟาลี แสนโซ้ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3577 
e-mail: falee.sa@up.ac.th

นางสาวไพรพนา ปิงเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3520 
e-mail: praipana.pi@up.ac.th

นายชัยรัตน์ เส็งพานิช

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3520 
e-mail: chairat.se@up.ac.th

นายฑิฏิพงค์ ใจทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2335
e-mail: thitipong.ja@up.ac.th

นายสราวุฒิ ปันศักดิ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3081 
e-mail: sarawut.pu@up.ac.th

นายณฐกร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 3520 
e-mail: nathakorn.ku@up.ac.th

นางสาวโสภา มั่งคง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 1799 
e-mail: sopa.man@up.ac.th

นางสาวระพีพร ใหม่ไชยา

นายช่างเทคนิค
โทรศัพท์:054466666 ต่อ1147-1148
e-mail: rapeeporn.ma@up.ac.th

นายธิตินนท์ มณีธรรม

หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2358
e-mail: thitinon.ma@up.ac.th

นางสาวเกวรินทร์ จันทร์ดำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2359
e-mail: kaewarin.la@up.ac.th

นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2358
e-mail: nilubon.pi@up.ac.th

นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2359 
e-mail: nattakorn.wo@up.ac.th

นางสาว ฐิตาภรณ์ ธิยศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 054466666 ต่อ 2359 
e-mail: thitaporn.th@up.ac.th