images
24 กุมภาพันธ์ 2563

Microsoft Word 2016 พื้นฐาน

Microsoft Word 2016 และ 2019 เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสำหรับออฟฟิศ ทำหน้าที่สร้างและจัดการเอกสารที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน มีพัฒนาการและฟีเจอร์ใหม่ๆ มาให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้คุณสมบัติใหม่ๆ ใน Word 2019

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016, 2019
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2016, 2019 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

ความรู้พื้นฐาน

  1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
  2. เป็นผู้มีความรู้และเคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft Office เวอร์ชั่นตำกว่า 2016

 

เนื้อหา

  1. ภาพรวมลักษณะการใช้งาน และคุณลักษณะใหม่ ของโปรแกรม Microsoft Word 2016,2019
  2. การสร้างเอกสารใหม่
    • การเปิด pdf ไฟล์เพื่อการแก้ไขในโปรแกรม Word
    • การแทรกข้อความในเอกสาร (Text From File)
  3. การกำหนดรูปแบบหน้าเอกสาร (Page setup)
    • การกำหนดขนาดกระดาษ (Page size)
    • การกำหนดแนวในการวางเอกสาร
    • การแบ่งหน้าเอกสาร
    • การปรับแต่งเอกสารด้วยชุด Themes
    • การใช้ Style Set
    • การกำหนดรายละเอียดหัว ท้ายกระดาษ (Header and Footer)
    • การแบ่งเอกสารด้วย Break และ Section
  4. การสร้าง และปรับแต่งตาราง
    • การแปลงข้อความให้เป็นตาราง
    • การแปลงตารางให้เป็นข้อความ
    • การใส่สไตล์ให้กับตาราง
    • จัดเรียงข้อมูล การคำนวนตัวเลขในตาราง
    • กำหนดให้ทำซ้ำแถวที่เป็นหัวตาราง
  5. แทรกและปรับแต่งรูปภาพ
  6. เทคนิคการสร้างและจัดการแผนภูมิ (Chart)
  7. การสร้างและจัดการกับกราฟิก SmartArt
  8. การใส่ลายน้ำ (Watermark)
  9. เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่คีย์บอร์ดชอบสลับเปลี่ยนภาษา เองแบบ อัตโนมัติ
  10. สร้างและการจัดตกแต่งชุดรูปแบบ (Styles and Formatting)
  11. รู้จักกับวิธีการจัดลำดับเนื้อหาในเอกสาร ด้วยมุมมองแบบ Outline
    • มุมมองการทำงาน (Views)
    • การปรับแต่ง Quick Access toolbar
    • การแบ่งหน้าต่างด้วย Split the Window
  12. การพิมพ์ และการบันทึกไฟล์รูปแบบต่าง ๆ

 

วิทยากร

นางสาวนิลุบล  ปิงเมืองเหล็ก

นายธิตินนท์ มณีธรรม

 

สถานที่

          -

 

ระยะเวลาอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)  เวลา 09:30 - 16:30 น.