images
24 กุมภาพันธ์ 2563

Microsoft Word 2016 Advanced

MS Office Word เป็นโปรแกรมที่สำหรับการสร้างเอกสารในลักษณะประมวลคำ ลักษณะของเอกสารที่มีการจัดคำ จัดตำแหน่งข้อความให้เป็นระเบียบ สวยงาม นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ จดหมาย รายงาน ซองจดหมาย ฉลาก จนถึงทำหนังสือที่เป็นรูปเล่ม ปัจจุบันโปรแกรมนี้ได้รับความนิยมใช้มากในองค์กรภาครัฐ หรืแม้กระทั้งภาคธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ระดับสู.
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสร้างฟอร์ม และจัดการเอกสารในรูปแบบของฟอร์ม ด้วยโปรแกรม word ได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการทำงานร่วมกันบนไฟล์เดียวกัน และประยุกต์ใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การเปรียบเทียบเอกสาร การจำกัดสิทธิการแก้ไขเอกสาร และการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการใช้งาน Macro

 

ความรู้พื้นฐาน

 1. รู้จักหรือเคยใช้งานชุด Office ของ Microsoft office เวอร์ชั่นต่ำกว่า 2016
 2. ต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

เนื้อหา

 1. การทำงานและปรับแต่งเอกสารขั้นสูง
  • การไปยังส่วนต่าง ๆ ของเอกสาร
  • การแทรกที่คั่นหน้าเอกสาร
  • การแทรกเชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง (Footnotes and Endnotes)
 2. การแบ่งเอกสารที่ยาวมากๆออกเป็นสัดส่วน หรือแยกเป็นเอกสารย่อยด้วย Master Document
 3. การทำงานกับฟิลด์ Quick Part ใน Word
  • การใช้งาน Quick Part
  • กำรแทรกวันที่ และเวลำ (Date and Time)
  • การแทรกฟิลด์ ชื่อไฟล์ และรายละเอียด
  • การจัดการ Building Block
 4. การสร้าง Forms โดยใช้ Word เช่น การใช้เครื่องมือ Dropdown, Option Button ต่างๆ
  • การจัดแบ่ง section เพื่อจัดการโครงสร้างของเอกสารในรูปแบบฟอร์ม
  • การใช้เครื่องมือ Developer สร้างแบบฟอร์ม
  • ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ
  • การป้องกันการแก้ไขฟอร์ม
  • การใส่สูตรคำนวนในฟอร์ม
 5. การใช้ ที่คั่น (Bookmark) และการอ้างอิงไปยังส่วนอื่นบนเอกสาร (Cross-reference)
 6. การสร้างข้อความอ้างอิงเชิงอรรถ และข้อความอ้างอิงท้ายเอกสาร (Footnotes and Endnotes)
 7. การสร้าง สารบัญ และดัชนี (Table of Contents and Index) อัตโนมัติ
 8. การตรวจสอบและเปรียบเทียบเอกสาร (Track Changes)
 9. เรียนรู้ขั้นตอนการทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • ขั้นตอนการจัดทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • วิธีการสร้างฐานข้อมูลผู้รับจดหมาย Data Source หรือ ดึงจากแหล่งข้อมูลอื่นอย่าง Outlook
  • นำชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ของผู้รับ ฯลฯ มาจัดทำซองจดหมาย Envelope
 10. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสาร และการเปรียบเทียบเอกสาร Track Changes-Compare Documents
  • วิธีเปิด และปิดเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
  • กำหนดตัวเลือกการติดตาม
  • การยอมรับ และไม่ยอมรับ หากเอกสารถูกเปลี่ยนแปลง
 11. กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร
  • การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล์
  • กำหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมูล
 12. การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน
 13. Work Shop : สร้าง แผ่นพับ , โบชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร ฯลฯ

 

วิทยากร

นางสาวนิลุบล  ปิงเมืองเหล็ก

นายธิตินนท์ มณีธรรม

 

สถานที่

          -

 

ระยะเวลาอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)  เวลา 09:30 - 16:30 น.