images
24 กุมภาพันธ์ 2563

การประยุกต์ใช้งาน Office365 สำหรับสำนักงานและการเรียนการสอน

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีศักยภาพสูง Microsoft Office365 เป็นโปรแกรม Microsoft Office ผ่านทาง อินเตอร์เน็ต และเป็นการทำงานบน Cloud Computing โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการ สอน และการบริหารจัดการข้อมูลภายในคณะ หรือหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาธิเช่น การบริหาร จัดการอีเมล์และตารางเวลาด้วย Microsoft Outlook 2013, การพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่าน Teams ในรูปแบบ IM และ Video Conference รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล บน Cloud Computing เป็นต้น

Office 365 คือ Microsoft Office อาทิเช่น Word, Excel, Power Point และ Product อื่นๆ ของ Microsoft ที่ทำงานในรูปแบบออนไลน์ สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม ใช้ได้จากคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มือถือ หรือแท๊บแล็ต ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ด้วย Microsoft Office on Cloud และ นอกจากยังช่วยให้อาจารย์ และนักศึกษา สมารถเข้าถึงอีเมล ปฏิทินการนัดหมาย ประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งการแบ่งปันเอกสาร ได้ทุกที่ทุกเวลา มีเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอน  สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา  สามารถเปิดไฟล์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint แบบออนไลน์ผ่านเว็บบราวเซอร์ ทำงานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งเครื่องพีซี เครื่อง Mac Tablet และโทรศัพท์มือถือ  มีพื้นที่ด้วยความจุถึง 50 กิกะไบต์ และ 1 เทระไปต์ ช่วยในการรับส่งอีเมลได้อย่างมั่นใจ  บันทึกไฟล์พรีเซนเทชั่น และโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ในห้องเรียนออนไลน์ เพื่อแบ่งปัน  ผสานการทำงานร่วมกันอย่างลงตัวแบบออนไลน์ แสดงรายการบนไวท์บอร์ด แบ่งปันไฟล์ งานและประชุมผ่านวีดีโอได้โดยง่าย  แบ่งปันปฏิทินกิจกรรมต่าง ๆ และไฟล์งาน โดยสามารถกำหนดบุคคลที่ต้องการแบ่งปัน มีพื้นที่ในการจัดเก็บบน Cloud

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน UP OFFICE 365 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน UP OFFICE 365 ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ความรู้พื้นฐาน

 1. ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต

วิทยากรการอบรม

นายธิตินนท์  มณีธรรม ,นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Office 365 Overview
 • Office 365 Overview
 • Accessing Office 365
 • Managing Office 365 profiles
 • Set up and use Office 365 on your phone or tablet
 1. Using Outlook Online / Microsoft outlook
 • Overview of Outlook Online
 • Working with Email and Folders
 • Outlook People and IM Contacts
 • Using the Calendar
 • Shared Calendars
 • Outlook Tasks
 • Setting Outlook options, Signatures, Automatic
 • Replies and Rules
 1. Using Teams
 • Overview of Teams
 • View and Set availability with Presence
 • Adding Contacts and Groups
 • Using headphones and setting Audio
 • The interactive Contact Card in MS Office
 • Communicate using Video
 • Using IM (Instant Messages)
 • Setting up Group/Meetings
 • Outlook Integration – conversation history
 • Sharing Presentations, Content/Screen, Polls
 • Virtual Whiteboard
 1. Using OneDrive and OneNote Online and Office Online
 • OneDrive Overview
 • OneNote Online Overview
 • Create, view, and edit files with OneDrive
 • Manage files with OneDrive
 • Create and organize a OneNote notebook
 • Manage notes and share information
 • Word Excel PowerPoint Online
 1. Using Forms
 • New Form
 • New Quiz

ระยะเวลาการอบรม

6 ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ-