images
9 มิถุนายน 2563

อบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารมาทำการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมชุดคำสั่งต่าง ๆ ทำงานได้ถูกต้องตามเป้าหมาย

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรและนิสิต รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการเชิงวิชาการภายในและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย นั้นดังนั้น ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทำ “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา
  2. 2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตำแหน่ง ให้มีความชำนาญในด้านระบบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ