images
16 มกราคม 2563

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชม New Media Studio สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มกราคม 2563