images
19 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หลักสูตรประจำเดือน มิถุนายน 2563

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารมาทำการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมชุดคำสั่งต่าง ๆ ทำงานได้ถูกต้องตามเป้าหมาย

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรและนิสิต รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการเชิงวิชาการภายในและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย นั้นดังนั้น ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทำ “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา
  2. 2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตำแหน่ง ให้มีความชำนาญในด้านระบบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ เปิดรับลงทะเบียน (เต็มแล้วครับ ปิดรับลงทะเบียน)

หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 2018 เปิดรับลงทะเบียน (เต็มแล้วครับ ปิดรับลงทะเบียน)

หลักสูตร การทำงานร่วมกันออนไลน์ Office365 เปิดรับลงทะเบียน

 

🖥 ลงทะเบียนได้ที่ https://citcoms.up.ac.th/coursess/7
⚠️ สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น
📩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email : citcoms.train@up.ac.th