images
1 สิงหาคม 2563

สัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวและเตรียมแผนรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาต ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลง สถาบันการศึกษาควรจะมีแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และความรู้ความเข้าใจของบุคคลากรเพื่อเป็นการตอบสนองและรองรับถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์กรที่จะอยู่รอดและมีพัฒนาการจะต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพของการดำเนินการ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของกระบวนการดำเนินงานสูง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไป และสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจยังมุ่งไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งผสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ดังนั้น ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถวางแผนหาแนวทางให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และการรองรับกับผลกระทบที่จะอาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต  โดยศูนย์ฯดำเนินการจัดโครงการสัมมนาและอบรม ซึ่งจะมีการชี้แจงนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้งานและบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและคุ้มค่า บริการเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาที่พบจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  การพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นผลให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระบบการทำงาน ทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรองรับกับแนวทางในการพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ต่อไป  ในการนี้ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  จึงได้จัดการประชุม
สัมมนาในโครงการชื่อ “โครงการสัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams”

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสถาบันการศึกษา
  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้ร่วมสัมมนา ได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการ

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนออนไลน์