images
10 สิงหาคม 2563

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและการทำงานเป็นทีม

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รักษาการแทนรองอธิากรบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่บุคลากร CITCOMS และได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรนำการสัมมนา ในการจัดงานได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของ CITCOMS เข้าร่วมจำนวน 31 ท่าน โดยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านการเสนอนแนะแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในปฏิบัติงาน และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี