images
28 สิงหาคม 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการนำของอาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบุคลากรจำนวน 11 ท่าน ในศึกษาดูงานครั้งนี้ศูนย์ฯได้นำเสนอภาพรวมด้านการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการฝึกอบรมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแนะนำห้องเรียน i-Classroom ซึ่งได้รับสนับสนุนวิทยากรพิเศษมาบรรยายจากงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา