images
29 กันยายน 2563

ม.พะเยา จับมือ AIS ร่วมสร้างพื้นที่ Co-Working Space อนาคตหวังให้เป็น Smart University

วันนี้วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS)


          ในการนี้ คุณวิศรุต พิศาล หัวหน้าส่วนงานวิศวกรรม ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) ได้นำเสนอกรอบความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับ Digital University แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรายละเอียดโครงการ Co-Working Space & Innovation Center (AIS Playground) เพื่อเป็นพื้นที่ให้กับนักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างงานร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดผลงานด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอแผนงาน และ การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี 5G รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจ สำหรับ Start up และ ข้อเสนอความร่วมมือเพิ่มเติมในการสนับสนุนระบบเครือข่ายไร้สายให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา


        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมให้ความร่วมมือ กับทาง บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) เพื่อในอนาคตมหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นมหาวิทยาลัย Smart University พร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สนับสนุนให้ นักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากร ได้เข้าถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ