images
16 พฤศจิกายน 2563

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการ ดูแล และควบคุมการสอบปลายภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2563

เมื่อวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2563 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการ ดูแล และควบคุมการสอบออนไลน์ด้วย ระบบ UP LMS สำหรับการจัดการสอบปลายภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/2563 โดยมีรายวิชาที่สอบออนไลน์ ทั้งหมดจำนวน 28 รายวิชา และมีนิสิตเข้าสอบออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 3,010 คน โดยมีรายวิชาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสอบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 9 รายวิชา มีนิสิตจำนวน 398 คน อันดับ 2 จากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายวิชา มีนิสิต จำนวน 1,111 คน และอันดับ 3 จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา มีนิสิตจำนวน 383 คน