images
17 พฤศจิกายน 2563

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมการใช้งาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS ให้กับอาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการอบรมอาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ระบบ UP LMS ในหัวข้อการย้ายบทเรียนออนไลน์ใน ระบบ UP LMS จากเวอร์ชั่น 3.1 เป็น SatitLMS เวอร์ชั่น 3.9+ รวมถึงการแนะนำการให้บริการ ZOOM MEETTING ในระบบ SatitLMS เพื่อให้สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน ณ ห้อง LB202 อาคารปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams