images
29 ธันวาคม 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม Azure for Students

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม Azure for Students ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยวิทยากรคุณพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนิสิตและอาจารย์ผู้สอนจะได้รับความรู้พื้นฐานและทำความรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยี Public Cloud ของ Microsoft ที่ชื่อเรียกว่า Azure ร่วมทั้งวิธีการสมัคร Azure for Students Program ที่จะทำให้นิสิตและอาจารย์สามารถทดลองใช้บริการ Azure ได้ฟรี 1 ปี พร้อม Credit 100$ และทดสอบการทำเว็บไซต์โดยใช้ WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์สำหรับนำเสนอข้อมูลของตนเอง เช่น Resume หรือ Profile ประกอบการสมัครงาน ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตและอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ท่าน