images
13 มกราคม 2564

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ณ อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธาน และมีผู้เข้ารวมการประชุมประกอบด้วยคณะแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศและทีมงาน โดยการประชุมหารือดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางและแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อให้มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital ประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับการนัดเข้าตรวจ Appointment Mobile Application ระบบข้อมูลการยา Drug List Application ระบบจัดการพัสดุการแพทย์ Medical Equipment Database Application และระบบวิเคราะห์ NCD Application