images
30 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การอบรม POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง “การอบรม POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์”