ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่” “ความปลอดภัยของเว็บไซต์” “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับ Social Media”

25 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 8

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่” “ความปลอดภัยของเว็บไซต์” “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับ Social Media”

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 งานฝึกอบรมสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักสถิติจังหวัดพะเยา โครงการเครือข่ายสถิติระดับตำบลและเทศบาลเมือง กำนัน และประธานชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 3

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 งานฝึกอบรมสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักสถิติจังหวัดพะเยา โครงการเครือข่ายสถิติระดับตำบลและเทศบาลเมือง กำนัน และประธานชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันจันทร์ ที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น.-15.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอัพเดทโปรแกรม MATLAB Campus Wide License (CWL)

23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 17

วันจันทร์ ที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 น.-15.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอัพเดทโปรแกรม MATLAB Campus Wide License (CWL)

วันจันทร์ ที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 10.30 น.-12.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอัพเดทไมโครซอฟท์

23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 16

วันจันทร์ ที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 10.30 น.-12.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอัพเดทไมโครซอฟท์

งานผลิตสื่อนวัตกรรม จัดอบรม PHP for moodle และการติดตั้ง IIS Server Role IIS, และ PHP Framework เตรียมความพร้อม ให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

23 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 10

งานผลิตสื่อนวัตกรรม จัดอบรม PHP for moodle และการติดตั้ง IIS Server Role IIS, และ PHP Framework เตรียมความพร้อม ให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมการใช้งาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS ให้กับอาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

17 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 17

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมการใช้งาน ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UP LMS ให้กับอาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา