งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

12 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 78

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมการใช้งาน การใช้งานโปรแกรม MS WORD และ MS EXCEL นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จำนนวน 60 คน

10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 34

งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมการใช้งาน การใช้งานโปรแกรม MS WORD และ MS EXCEL นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ จำนนวน 60 คน

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ดูแล และควบคุมระบบการสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วยระบบ QLMS ภาคการศึกษาที่ 2/ 2563

10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 57

งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ดูแล และควบคุมระบบการสอบกลางภาคออนไลน์ ด้วยระบบ QLMS ภาคการศึกษาที่ 2/ 2563

CITCOMS จัดประชุมอาจารย์เพื่อหารือ และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 2563

20 มกราคม 2564 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 76

CITCOMS จัดประชุมอาจารย์เพื่อหารือ และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 2563

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

13 มกราคม 2564 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 252

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและพิจารณาการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

2021 UPDATE Microsoft Teams มีอะไรใหม่บ้าง

4 มกราคม 2564 ข้อมูลข่าวโดย อ่าน 115

2021 UPDATE Microsoft Teams มีอะไรใหม่บ้าง