images
4 ธันวาคม 2562

Azure dev tools for teaching Download Education - Software และ Education - Learning

โครงการจาก Microsoft สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเองในราคาประหยัดเพื่อสนับสนุนการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ UP Account ในการยืนยันตัวตนการเข้าใช้งาน

ไปที่ www.citcoms.up.ac.th ในส่วน มีอะไรบ้าง? ที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ใช้บริการ

 

 

คู่มือ