สำหรับอาจารย์ผู้สอน

แนะนำระบบประชุมและจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ สำหรับผู้สอน Microsoft Teams & Google Meet (VDO)

คู่มือการเข้าใช้งาน lms.up.ac.th (VDO)

คู่มือการเข้าใช้งาน Microsoft Teams โดย Citcoms สำหรับผู้สอน (PDF)

คู่มือ Goolge Meet สำหรับผู้สอน (PDF)

คู่มือ แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams Live Event (PDF)


สำหรับผู้เรียน

แนะนำระบบประชุมและจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ สำหรับนิสิต Microsoft Teams & Google Meet (VDO)

แนะนำระบบประชุมและจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ สำหรับนิสิต Microsoft Teams (PDF)


Work from home สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

แนะนำเครื่องมือการทำงานจากทางบ้าน (VDO)

แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams (PDF)

แนะนำสำหรับ iPad iPhone & Android (PDF)


 

แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์

ขอแนะนำเฉพาะเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยได้ฟรี และสามารถควบคุมการเข้าถึงสื่อต่างๆ ให้อยู่ในวงของนิสิตและพนักงานองค์กรเท่านั้น

 1. 1.สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • - ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอการสอนของตนแล้วแจกจ่ายให้ผู้เรียนผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (cloud storage) ด้วย Google Drive หรือ Microsoft OneDrive หรือ Microsoft Stream แล้วจำกัดสิทธิการเข้าถึง
 • - ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วย Microsoft Teams หรือ Google Meet
 • - ผู้สอนสามารถสร้างและใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (e-classroom) ด้วย Microsoft Teams หรือ Google Classroom ซึ่งเครื่องมือทั้งคู่มีคุณลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การสนทนา การสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรือสั่งการบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ และการให้คะแนน เป็นต้น
 1. 2.สำหรับทำงานจากทางบ้าน
 • - ทำเอกสารสำนักงานด้วย Microsoft Office 365 หรือ Google Drive
 • - จัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลกันด้วย Microsoft OneDrive หรือ Google Drive
 • - ใช้ Microsoft Teams ซึ่งเครื่องมือที่มีคุณลักษณะสำหรับสื่อสารระดับองค์กร เช่น การสร้างกลุ่มงาน การสนทนากลุ่ม วางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และการนัดหมาย เป็นต้น
 • - ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วย Microsoft Teams หรือ Google Meet

 

วิธีการใช้เครื่องมือ

 1. 1.Microsoft Teams
 • - เข้าใช้ที่ https://teams.microsoft.com/

คุณสมบัติของ Microsoft Teams

 • - สร้าง team เป็น e-classroom ได้
 • - สร้าง team เป็นแผนกได้
 • - สร้าง team เป็นกลุ่ม project ได้
 • - สร้าง channel เป็นกลุ่มย่อยในทีมได้
 • - ให้คนใน team สามารถ chat ได้
 • - แลกเปลี่ยน files ใน team กันได้
 • - แจกเอกสารประกอบการสอนได้
 • - สั่ง assignment และตรวจให้คะแนนได้
 • - สั่ง quiz ที่ตรวจให้คะแนนอัตโนมัติได้
 • - ทำ video conference ได้ถึง 250 คน
 • - อาจารย์สามารถ mute เสียงทุกคนได้
 • - ถ่ายทอดสดหน้าจอ หรือเลือกเฉพาะแอพ เช่น ถ่ายทอดเฉพาะ Power Point เป็นต้น
 • - อนุญาตให้บันทึกการ conference แล้วเก็บไว้ใน Microsoft OneDrive ที่สามารถจำกัดสิทธิได้
 • - สามารถทำ live event ถ่ายทอดสดทางเดียวที่รองรับได้ถึง 10,000 คน
 • - ใช้ได้ทั้งผ่าน Web และติดตั้ง Application
 • - ถ้าติดตั้ง Application สามารถถ่าย conference แบบหน้าชัดหลังเบลอได้
 • - ใช้ MS Planner, MS Office, MS OneNote, และ MS Whiteboard ร่วมกันใน team ได้
 1. 2.Google Meet
 • - เข้าใช้ที่ http://meet.google.com/

คุณสมบัติของ Google Meet

 • - สำหรับทำ video conference อย่างเดียว
 • - ทำ video conference ได้ถึง 100 คน
 • - ใช้งานง่าย คือสร้าง meeting แล้วส่ง link ให้นักศึกษา
 • - อาจารย์ไม่สามารถ mute เสียงทุกคนได้ (ต้องทำทีละคน หรือประกาศให้นักศึกษาทุกคน mute เสียงตนเอง)
 • - ถ่ายทอดสดหน้าจอ หรือเลือกเฉพาะแอพ เช่น ถ่ายทอดเฉพาะ Power Point เป็นต้น