01-คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

02-คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่โดย สดช.

 สำหรับผุ้สนใจใช้งาน Webex ให้ทำการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการตาม QR Code หรือ URL Webex