images
14 เมษายน 2563

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารมาทำการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว โดยอาศัยองค์ประกอบอื่น ๆ ช่วยในการจัดการ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมชุดคำสั่งต่าง ๆ ทำงานได้ถูกต้องตามเป้าหมาย

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรและนิสิต รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการเชิงวิชาการภายในและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย นั้นดังนั้น ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทำ “โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา
  2. 2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรตำแหน่ง ให้มีความชำนาญในด้านระบบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร

 

4. หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ ปิดรับลงทะเบียน (เต็มแล้วครับ ปิดรับลงทะเบียน)
5. หลักสูตร การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 2018 ปิดรับลงทะเบียน (เต็มแล้วครับ ปิดรับลงทะเบียน)
6. หลักสูตร การทำงานร่วมกันออนไลน์ Office365 ปิดรับลงทะเบียน


7. หลักสูตร ตัดต่อวีดีโอด้วย Premiere Pro ปิดรับลงทะเบียน
8. หลักสูตร เรียนการใช้งาน Basic Vue JS (หลักสูตรพื้นฐาน Vue.js) เปิดรับลงทะเบียนถึงวัน 13 ก.ค. 2563
9. หลักสูตร Mobile Application Development เปิดรับลงทะเบียนถึง วันที่ 28 ก.ค. 2563 2563