วิทยากรอบรม การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเป็นวิทยากร เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โครงการจัดทำแผนสารสนเทศระดับจังหวัด

19 กุมภาพันธ์ 2563

5-16 ก.พ. 63 กับหลักสูตร Microsoft Word,Excel 2016

17 กุมภาพันธ์ 2563

มีอะไรบ้าง? ที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ใช้บริการ

Microsoft Office 365 เป็นแหล่งรวมเครื่องมือและบริการต่างๆ ของ Microsoft ที่ให้บริการผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) Microsoft Office ถือว่าเป็นตัวหลักของบริการ และยังมีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Microsoft Outlook mail, Calendar, One drive, Form, Power BI, Teams บริการ Office 365 ที่นิสิตได้รับมีดังนี้

1. มีพื้นที่เก็บข้อมูลใน Mailbox 50 GB โดยรับ-ส่งข้อความและไฟล์แนบได้ฉบับละไม่เกิน 25 MB
2. มีพื้นที่เก็บข้อมูลใน Cloud Storage (OneDrive) 1 TB
3. สามารถใช้ Applications ต่างๆ ที่อยู่ในชุด Office 365 ได้ครบถ้วน
4. สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile Devices ต่างๆ เช่น Smart Phone หรือ Tablet ได้ดีขึ้น
5. สามารถ Download ติดตั้ง office ได้ 1 user ต่อ 5 Device

ใช้งาน UP OFFICE 365

บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Account) ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน

ใช้งาน UP OFFICE 365

โครงการจาก Microsoft สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเองในราคาประหยัดเพื่อสนับสนุนการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ UP Account ในการยืนยันตัวตนการเข้าใช้งาน

ใช้งาน Azure Dev Tools for Teaching

images

คู่มือ / บทความ

การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือที่เรียกว่า (networked economy)

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563-เพิ่มเติม
รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563-ไตรมาสที่-1
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-เพิ่มเติม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณเกิน 1,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณเกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562