ม.พะเยา จับมือ AIS ร่วมสร้างพื้นที่ Co-Working Space อนาคตหวังให้เป็น Smart University

29 กันยายน 2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

28 สิงหาคม 2563

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและการทำงานเป็นทีม

10 สิงหาคม 2563

มีอะไรบ้าง? ที่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ใช้บริการ

Microsoft Office 365 เป็นแหล่งรวมเครื่องมือและบริการต่างๆ ของ Microsoft ที่ให้บริการผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) Microsoft Office ถือว่าเป็นตัวหลักของบริการ และยังมีซอฟต์แวร์ที่ให้บริการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น Microsoft Outlook mail, Calendar, One drive, Form, Power BI, Teams บริการ Office 365 ที่นิสิตได้รับมีดังนี้

1. มีพื้นที่เก็บข้อมูลใน Mailbox 50 GB โดยรับ-ส่งข้อความและไฟล์แนบได้ฉบับละไม่เกิน 25 MB
2. มีพื้นที่เก็บข้อมูลใน Cloud Storage (OneDrive) 1 TB
3. สามารถใช้ Applications ต่างๆ ที่อยู่ในชุด Office 365 ได้ครบถ้วน
4. สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile Devices ต่างๆ เช่น Smart Phone หรือ Tablet ได้ดีขึ้น
5. สามารถ Download ติดตั้ง office ได้ 1 user ต่อ 5 Device

ใช้งาน UP OFFICE 365

บัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Account) ที่เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน

ใช้งาน UP OFFICE 365

โครงการจาก Microsoft สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเองในราคาประหยัดเพื่อสนับสนุนการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ UP Account ในการยืนยันตัวตนการเข้าใช้งาน

ใช้งาน Azure Dev Tools for Teaching

images

คู่มือ / บทความ

การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ในลักษณะ เศรษฐศาสตร์เครือข่าย หรือที่เรียกว่า (networked economy)

ประกวด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร่าง ประกวดราคาซื้อซอฟเเวร์เพื่อการศึกษา จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อค่าสิทธิ์การใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (รายปี)
อว-7313.1656-ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
ขอความเห็ฯชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจักจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564
ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง-ม.พะเยา-จำนวน-1-เครื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า-ขนาด-40kVA-สำหรับห้องข้อมูลกลาง
อว7313.0817-3-เม.ย.63-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-เพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตราการและแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19
อว-7313.0630-วันที่-18-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563
อว-7313.0609-วันที่-17-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-เพิ่มเติม
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องขอขายทอดตลาด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียดแนบท้ายประกาศผล
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563-เพิ่มเติม
รายงานการติดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563-ไตรมาสที่-1
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-เพิ่มเติม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณเกิน 1,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณเกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562