กิจกรรม / Event : กิจกรรมทั้งหมด

11มีนาคม

Word Advanced Documents and Techniques ... ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 ก.พ. 2564

25มีนาคม

Advanced Microsoft Excel PivotTable ... ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 ก.พ. 2564

8เมษายน

การสร้างสื่อด้วย PowerPoint .. ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 ก.พ. 2564

8กรกฎาคม

สัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2021 ... ยังไม่เปิดรับสมัคร
17 ก.พ. 2564

SERVICES

บริการต่างๆ

บริการสำหรับนักศึกษา
Student Services

บริการสำหรับนักศึกษา

READ MORE
บริการสำหรับอาจารย์
Teacher Services

บริการสำหรับอาจารย์

READ MORE
บริการสำหรับผู้บริหาร
Administrative

บริการสำหรับผู้บริหาร

READ MORE
บริการสำหรับบุคลากร
Staff Services

บริการสำหรับบุคลากร

READ MORE
บริการสำหรับคณะ/กอง/ศูนย์
Faculty & Department

บริการสำหรับคณะ/กอง/ศูนย์

READ MORE
บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
Public Services

บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

READ MORE

ข่าวกิจกรรม

การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด

CITCOMS ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี

2019 : CITCOMS ANNUAL REPORT

 

เปิดอ่านเพื่มเติม
  • Vision

  • Missions

  • Goals

" มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) "