กิจกรรมอบรม : Learn More

วันอบรม 
หัวข้ออบรม 
สถานะ 
01 มิ.ย. : 08:00 - 16:30 น. การพัฒนาระบบเว็บไซต์ CMS ด้วย Starpi CMS และ VueJS | รายละเอียด สำหรับ บุคลากร เปิดลงทะเบียน

SERVICES

บริการต่างๆ

บริการสำหรับนิสิต
Student Services

บริการสำหรับนิสิต

READ MORE
บริการสำหรับอาจารย์
Teacher Services

บริการสำหรับอาจารย์

READ MORE
บริการสำหรับผู้บริหาร
Administrative

บริการสำหรับผู้บริหาร

READ MORE
บริการสำหรับบุคลากร
Staff Services

บริการสำหรับบุคลากร

READ MORE

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารของหน่วยงานแก่ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด

Smart UP App v2.0

เปิดโลกดิจิทัลด้วย Smart UP แอปพลิเคชันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการออนไลน์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

Google Play App Store
CITCOMS ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี

2019 : CITCOMS ANNUAL REPORT

 

เปิดอ่านเพื่มเติม
  • Vision

  • Missions

  • Goals

" มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) "