กิจกรรม / Event : กิจกรรมทั้งหมด

11มีนาคม

Word Advanced Documents and Techniques ... ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 ก.พ. 2564

25มีนาคม

Advanced Microsoft Excel PivotTable ... ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 ก.พ. 2564

8เมษายน

การสร้างสื่อด้วย PowerPoint .. ดำเนินการเสร็จสิ้น
17 ก.พ. 2564

8กรกฎาคม

สัมมนาแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2021 ... ยังไม่เปิดรับสมัคร
17 ก.พ. 2564

ข่าวกิจกรรม

การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด

CITCOMS ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี

2019 : CITCOMS ANNUAL REPORT

 

เปิดอ่านเพื่มเติม
  • Vision

  • Missions

  • Goals

" มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) "