กิจกรรมอบรม : อ่านเพิ่มเติม

วันอบรม 
หัวข้ออบรม 
สถานะ 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน | รายละเอียด สำหรับ บุคลากร ปิดลงทะเบียน
27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล | รายละเอียด สำหรับ บุคลากร ปิดลงทะเบียน

SERVICES

บริการต่างๆ

บริการสำหรับนิสิต
Student Services

บริการสำหรับนิสิต

บริการสำหรับอาจารย์
Teacher Services

บริการสำหรับอาจารย์

บริการสำหรับผู้บริหาร
Administrative

บริการสำหรับผู้บริหาร

บริการสำหรับบุคลากร
Staff Services

บริการสำหรับบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารของหน่วยงานแก่ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด

Smart UP App v2.0

เปิดโลกดิจิทัลด้วย Smart UP แอปพลิเคชันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการออนไลน์และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

Google Play App Store
CITCOMS ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี

2019 : CITCOMS ANNUAL REPORT

 

เปิดอ่านเพื่มเติม
  • Vision

  • Missions

  • Goals

" มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) "