กิจกรรมอบรม : Learn More

วันอบรม 
หัวข้ออบรม 
สถานะ 
25 พ.ค. : 09:00 - 12:00 น. อบรมการใช้เครื่องมือปกป้อง และคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียด สำหรับ บุคลากร เปิดลงทะเบียน
31 พ.ค. : 09:00 - 16:00 น. พื้นฐานการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere CC | รายละเอียด สำหรับ บุคลากร เปิดลงทะเบียน

SERVICES

บริการต่างๆ

บริการสำหรับนิสิต
Student Services

บริการสำหรับนิสิต

READ MORE
บริการสำหรับอาจารย์
Teacher Services

บริการสำหรับอาจารย์

READ MORE
บริการสำหรับผู้บริหาร
Administrative

บริการสำหรับผู้บริหาร

READ MORE
บริการสำหรับบุคลากร
Staff Services

บริการสำหรับบุคลากร

READ MORE
บริการสำหรับคณะ/กอง/ศูนย์
Faculty & Department

บริการสำหรับคณะ/กอง/ศูนย์

READ MORE
บริการสำหรับบุคคลทั่วไป
Public Services

บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

READ MORE

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ความรู้และข่าวสารของหน่วยงานแก่ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

การเผยแพร่ข่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้าง / ทั้งหมด

CITCOMS ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี

2019 : CITCOMS ANNUAL REPORT

 

เปิดอ่านเพื่มเติม
  • Vision

  • Missions

  • Goals

" มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) "