ติดต่อเรา

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ติดต่อ

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอในเมือง จังหวัดพะเยา 56000


+66 054 466666 ext 2287-2288

citcoms@up.ac.th


แผนที่