ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้คำแนะนำ การใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ 10/9/2564 21:16:54
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 7/9/2564 19:40:38
งานผลิตสื่อนวัตกรรม CITCOMS ดูแลและควบคุมการสอบกลางภาคออนไลน์ 1/9/2564 23:24:32
CITCOMS กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง ศูนย์ 25/8/2564 14:46:35
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 1/2564 20/8/2564 1:11:28
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 5/8/2564 14:12:46
CITCOMS จัดอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/8/2564 9:29:01
CITCOMS ร่วม ICT จัดอบรมหลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 23/6/2564 2:06:48
งานฝึกอบรมสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 13/6/2564 1:22:52
CITCOMS จัดโครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับอาจารย์ผู้สอนด้วยโปรแกรม WordPress 7/6/2564 15:07:44
Page 1 of 4 (33 items)Prev1234Next