ติดต่องานธุรการ

E-mail : citcoms.adm@up.ac.th

โทร : 08 2196 0784 


ติดต่องานธุรการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา