ติดต่องานผลิตสื่อนวัตกรรม

หน่วย UP LMS

Phone :  08 4613 0680

เว็บไซต์ : https://lms.up.ac.th

อีเมล : citcoms.media.lms@up.ac.th

fb : fb.me/citcoms.up


หน่วย ผลิตสื่อ

อีเมล : citcoms.media.production@up.ac.th

fb : fb.me/citcoms.up


ติดต่องานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา