ติดต่องานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ http://noc.citcoms.up.ac.th

อีเมล citcoms.net@up.ac.th

fb.me/citcoms.upบริการระบบคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : Computer And Software)

อีเมล rungnapa.ch@up.ac.th

อีเมล aphisek.sa@up.ac.th

อีเมล matimon.th.@up.ac.th


บริการระบบเครื่องแม่ข่าย และบัญชีผู้ใช้งาน (ระบบเครื่องแม่ข่าย : Server)

อีเมล panyawat.ka@up.ac.th : ระบบเครื่องแม่ข่าย : Server

อีเมล siriwan.ba@up.ac.th : บัญชีผู้ใช้งาน


บริการระบบเครือข่ายสาย และไร้สาย (LAN & WLAN)

อีเมล ridthichak.krs@up.ac.th : เครือข่ายสาย และไร้สาย (LAN & WLAN)

อีเมล nattaporn.ba@up.ac.th : เครือข่ายสาย และไร้สาย (LAN & WLAN)

อีเมล somchai.pa@up.ac.th : ระบบอินเตอร์เน็ต


ติดต่องานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา