ติดต่องานฝึกอบรมสารสนเทศ

โทร :  08 0493 3755

เว็บไซต์ : https://training.up.ac.th

อีเมล : citcoms.train@up.ac.th

fb : fb.me/citcoms.up


ติดต่องานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา