รายละเอียดหลักสูตรอบรม

เทคนิคการตัดต่อวิดีโอและการทำสื่อการสอน

 


ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    88   16/10/2566 15:13:23

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
14 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน

27 ธ.ค. : 08:30 - 16:30 น. การสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

ปิดลงทะเบียน