เจตจำนงสุจริต

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

 

ข้าพเจ้า นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสําคัญมั่นคง ดํารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทําการโกงแผ่นดินไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และ ไม่ ใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง ความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทําในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยพะเยา