โครงสร้างการบริหาร

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1088
รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 1001
พลรบ สวัสดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 2355
พิษณุกร จิตจำนงค์
หัวหน้างานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 2287
ธิตินนท์ มณีธรรม
หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 2293
วุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 2348
ผกามาศ มาลีพัตร
ผกามาศ มาลีพัตร
หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
โทรศัพท์ 08 1681 9616
เขมจิรา นิลนนท์
หัวหน้างานธุรการ
โทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 2339