ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2567 1/4/2567 9:30:44
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร และการปฏิบัติตามนโนบาย No Gift 13/2/2567 9:27:06
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้รับเชิญเป็นวิทยากร (นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก) ให้กับนิสิต สาขาวิชาการยภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้โครงการ 21st Century skills for physical therapy students 12/2/2567 14:10:49
วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานฝึกอบรมสารสนเทศได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 18/12/2566 10:17:59
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง สร้าง Template สำเร็จรูปด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 15/12/2566 10:46:00
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 27/11/2566 9:35:52
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร CITCOMS ที่ได้รับรางวัล โครงการ R2R Show UP 2023 22/9/2566 12:26:55
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบรางวัลให้กับบุคลากรศูนย์ฯ ที่มีค่า BMI เปลี่ยนแปลงเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 8/9/2566 14:46:39
สัมมนาเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย 1/9/2566 14:25:09
CITCOMS งานฝึกอบรมสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 30/6/2566 10:28:00
Page 1 of 9 (83 items)Prev123456789Next