รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564 หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ" ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams


คลิ๊ก หรือ Scan QR Code เพื่อเข้าห้องอบรม


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY0YmIxZWEtNTk0Mi00MjZkLTkzOGQtN2Y1YTA3Njc5Mzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7cbbb08-47a3-4bd7-8347-5018f2744cfb%22%2c%22Oid%22%3a%22c8f2ed07-a3d3-4957-bfb1-a211aa2dca09%22%7dานฝึกอบรมสารสนเทศ โทร 2293

#ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityOfPhayaoติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    301   2/8/2564 9:29:01

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้