รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564

 


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่ ประจำปี 2564 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่าน MS Teams

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้างานเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ

          1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

          2.ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการทำงาน การเลือกใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลมาทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ และการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

          3.นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยากร

         1.นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          2.นายพิษณุกร จิตจำนงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่าย

          3.นายเพ็ชร พงษ์เฉย หัวหน้างานผลิตสื่อนวัตกรรม

          4.นายปวิช ไชยบาล งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

          5.นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้งาน ICT อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไปติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    205   5/8/2564 14:12:46

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้