รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์กลางภาค 1/2564

 


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 โดยการประชุมผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meeting ซึ่งมีอาจารย์ผู้ประสงค์ลงทะเบียนขอจัดสอบออนไลน์ รวมจำนวน 84 รายวิชา จำนวนนิสิต 11,114 คน และจำนวน 11 คณะ ได้แก่


สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, แพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์


การจัดสอบกลางภาคออนไลน์จะดำเนินการสอบตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาในระหว่างวันที่ 21 – 29 สิงหาคม 2564ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    134   20/8/2564 1:11:28

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้