รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง ศูนย์

 


วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรกล่าวเปิดโครงการ และมอบนโยบายในการจัดทำแผนกลยุทธ์


การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


หลังจากการกล่าวเปิดเสร็จสิ้นได้มีการจัดบรรยายเรื่องกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ระดับกอง/ศูนย์ ตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพการศึกษา EdPex โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นวิทยากรบรรยายถึงแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของกองและศูนย์ ให้สอดคล้องต่อแผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นไปตามหมวดต่าง ๆ แนวทางการจัดทำโครงร่างองค์กร กรอบแนวคิดโดยการมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นหัวใจสำคัญ และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจจัดการขององค์กร


การวางแผนกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    104   25/8/2564 14:46:35

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้