รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

งานผลิตสื่อนวัตกรรม CITCOMS ดูแลและควบคุมการสอบกลางภาคออนไลน์

 


เมื่อวันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2564 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการ ดูแล และควบคุมการสอบออนไลน์ด้วย ระบบ UP LMS สำหรับการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2564 มีรายวิชาทั้งหมด จำนวน 91 รายวิชา มีนิสิตเข้าสอบ จำนวน 11,569 คน และจำนวน 13 คณะวิชาด้วยกัน ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์


คณะวิชาที่มีจำนวนรายวิชาที่สอบมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายวิชา จำนวนนิสิต 3,121 คน อันดับ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 14 รายวิชา จำนวนนิสิต 901 คน อันดับ 3 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 12 รายวิชา จำนวนนิสิต 899 คน อันดับ 4 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายวิชา จำนวนนิสิต 3,981 คน และอันดับ 5 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 รายวิชา จำนวนนิสิต 944 คน การจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยมีทีม Admin ระบบ UP LMS จำนวน 4 คน ได้ให้บริการ สนับสนุน และควบคุม รวมทั้งแก้ไขปัญหาและตอบข้อคำถามต่างๆ ให้กับอาจารย์และนิสิต ทำให้การจัดสอบออนไลน์ ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    189   1/9/2564 23:24:32

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้