รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 


          วันที่ 2 กันยายน 2564 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดโครงการให้ความรู้กับบุคลากรในหัวข้อ "การขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับพนักงานสายสนับสนุน"


          โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายสมทบ เหล็กสิงห์ และบุคลกรของกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้บรรยาย แนะนำขั้นตอน กระบวนการ ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ในการขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขี้น ให้แก่บุคลกรของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


          โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมในลักษณะ Hybrid Conferrence แบ่งเป็นผ่านการสัมมนาภายในห้องประชุมศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 11 คน และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams จำนวน 30 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และความเข้าใจจากคณะวิทยากรเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการพัฒนางานของตนเอง และรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างถูกตรง ครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    145   7/9/2564 19:40:38

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้