รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับส่วนงานและหน่วยงานที่ชนะการประกวดเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 


          ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาเว็บไซต์ให้มีมาตรฐาน สวยงาน เป็นสากล มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

          ได้มีการจัดการมอบรางวัลให้แก่ส่วนงานและหน่วยงานที่ชนะการประกวดโดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หัวหน้าส่วนงานและหน่วยงาน โดยมีรายนามส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังนี้


การประกวดเว็บไซต์ประเภทส่วนงานสายวิชาการ มีส่วนงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 ส่วนงาน

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย ผศ.ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นรับรางวัล

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผศ.ดร. ปะราลี โอภาสนนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นรับรางวัล

 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร. ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้นรับรางวัล


การประกวดเว็บไซต์ประเภทหน่วยงานสายสนับสนุน มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองกิจการนิสิต โดย นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ขึ้นรับรางวัล

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขึ้นรับรางวัล

 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ กองกลาง โดย นางณัฐธิดา ชาวน่าน ผู้อำนวยการกองกลาง ขึ้นรับรางวัล

         
          การจัดโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางคณะกรรมการตัดสิน และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกัารประกวดทุกหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์ในปีงบประมาณถัดไปแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    99   28/9/2564 12:33:12

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้