รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การเขียนประเมินค่างาน

 


วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การเขียนประเมินค่างาน เพื่อให้บุคลากรศูนย์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการในการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และประเมินค่างานอย่างถูกต้อง มีบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 45 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลกร ระดับชำนาญการพิเศษ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    117   8/12/2564 10:47:20

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้