รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง ดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงราย ให้มีมาตรฐานระดับสากล

 


          วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น CITCOMS จัดบรรยายหัวข้อเรื่อง ดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงราย ให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงราย ให้มีมาตรฐานระดับสากล รองรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2565 และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

         

          ทั้งนี้ นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมสารสนเทศ และนายนันทวัฒน์ เมืองช้าง บรรยายใน โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาเขตเชียงราย ประกอบด้วย การเรียงลำดับความสำคัญของเนื้อหา การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

         

          การนำเสนอข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การทำ SEO Google ด้วยเทคนิคการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) การออกแบบโครงสร้าง (Structure) การสร้างเนื้อหา (Content) ประโยชน์และเทคนิคการทำ Backlink รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ให้ได้ตามเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

           

          บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่าน การเพิ่มระยะเวลาให้อยู่หน้าเว็บนานขึ้น และจุดแก้ไขเว็บไซต์ของวิทยาเขตเชียงราย อีกด้วย
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    242   3/2/2565 9:56:32
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน