รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดเว็บโอเมทริกซ์

 


          วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ณ ห้องอบรมศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


         โดยมีวิทยากรจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ณฐนันท์ กาญจนคูหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ในหัวข้อ “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ในการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก”


จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล


          ในการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก นั้น จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานของ Webometrics มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานให้มีรูปแบบ ทั้งในด้านแนวคิด การออกแบบและเทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์


          พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัด อันดับมหาวิทยาลัยโลกตามหลักของ Webometrics Ranking เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้าน Web Publication และความเป็น Open Access ของมหาวิทยาลัย


         การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน โดยได้แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดได้นําเสนอใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือกันทําให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University) ต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    174   15/3/2565 14:56:11
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน