รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel

 


           วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำรายงานสรุปด้วย PivotTable and PivotChart in Excel” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

           ในการดำเนินโครงการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน

          โดยมีวัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ Pivot Table ในการสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ Analyst และสรุปผลข้อมูลได้

          2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมผู้อบรมสามารถสร้าง Dynamic Pivot Table และ Chart ได้ 

          3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกใช้ Chart ที่เหมาะสม และ สร้าง Pivot Chart ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


          มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 116 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    198   16/3/2565 9:07:14
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน