รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word”

 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการจัดรูปเล่มรายงาน/โครงงานด้วย Word” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams Meetings

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดรูปเล่มรายงาน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 198 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    185   25/3/2565 14:00:14
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน