รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ CITCOMS ให้บริการควบคุม และดูแลการสอบปลายภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มี 12 คณะ 58 รายวิชา จำนวนนิสิตเข้าสอบ 7,496 คน

 


เมื่อวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565 งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้บริการควบคุม และดูแลการสอบปลายภาคออนไลน์ ด้วยระบบ UP LMS ภาคการศึกษา 2/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โดยมีรายวิชาจัดสอบทั้งหมด จำนวน 58 รายวิชา มีนิสิตเข้าสอบ จำนวน 7,496 คน และคณะจำนวน 12 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายวิชา นิสิตจำนวน 2,427 คน, คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 15 รายวิชา นิสิตจำนวน 1,094 คน, คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายวิชา นิสิตจำนวน 1,910 คน, คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา นิสิตจำนวน 546 คน, คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา นิสิตจำนวน 180 คน, คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา นิสิตจำนวน 295 คน, คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา นิสิตจำนวน 74 คน, วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 1 รายวิชา นิสิตจำนวน 458 คน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา นิสิตจำนวน 210 คน, คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา นิสิตจำนวน 146 คน, คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา นิสิตจำนวน 102 คน, และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 รายวิชา นิสิตจำนวน 54 คน


สำหรับการจัดสอบปลายภาคออนไลน์ ปีการศึกษาที่ 2/2564 ทีม Admin ระบบ UP LMS งานผลิตสื่อนวัตกรรม จำนวน 5 คน ได้ให้บริการสนับสนุน ควบคุมและดูแล รวมทั้งแก้ไขปัญหา และตอบข้อคำถามต่างๆ ให้กับอาจารย์และนิสิต ทำให้การจัดสอบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
ติดต่อผู้ลงข่าว :   nantawat.mu@up.ac.th    152   1/4/2565 10:49:33
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
No data to display