รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI”

 

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โปรแกรม Microsoft Teams ในการดำเนินโครงการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ฟังก์ชันการทำงานของ Power BI Desktop ได้

2) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดเตรียมข้อมูลและแปลงข้อมูล (Data Transformation) ได้

3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้าง data model ได้

4) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถทำรายงานแสดงผลข้อมูลเป็นภาพได้

มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 144 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แท็กที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อผู้ลงข่าว :   thitinon.ma@up.ac.th    151   1/4/2565 14:54:30
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 
27 ก.ค. : 08:00 - 16:00 น. การใช้งาน Microsoft Power Apps รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน

28 มิ.ย. : 09:00 - 12:00 น. การจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย MS Teams Webinar รายละเอียด สำหรับ : บุคลากร

เปิดลงทะเบียน